11.6.15

 photo ylvaskarp_1_zpsv7cbokza.jpg

 photo ylvaskarp_2_zps4lkwjvbg.jpg

 photo ylvaskarp_zps7xjsslza.jpg

 photo ylvaskarp_3_zps5fuf0n3v.jpg

 photo ylva_skarp_5_zpszy6yb0rv.jpg

The amazing home of the swedish designer Ylva Skarp, photographed by Kristofer Johnsson

No comments:

Post a Comment